logo Kusters Bouw Advies

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Vergunningsaanvraag

Uiteraard kan Kusters Bouw-advies uw partner zijn in uw vergunningsaanvraag.
Om u inzicht te geven wat dit inhoud en wat wij voor u kunnen betekenen geven wij u hieronder een toelichting;

Regelgeving
Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De Wabo staat voor 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht'. Onder de Wabo wordt niet meer gesproken van een bouwvergunning maar van een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan veel meer inhouden dan alleen de ouderwetse bouwvergunning. Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten. Bijvoorbeeld de activiteiten slopen, milieu, inritten, bomen kappen, bestemmingsplan, bouwen, e.d. De Wabo is dus veelomvattend.

Vergunning
Als u wilt gaan (ver)bouwen, kan dat soms zonder omgevingsvergunning. Maar in de meeste gevallen heeft u een vergunning nodig. De Wabo maakt onderscheid in de volgende vormen onder de activiteit bouwen:

- Vergunningplicht
Voor een bouwplan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor ten minste de activiteit bouwen.
U heeft geen vergunning nodig voor de activiteit bouwen indien het bouwplan in de volgende twee categorieën valt:
- Vergunningsvrij
Bij deze categorie dient u het bouwplan eerst te toetsen aan het bestemmingsplan. Voldoet het bouwplan aan het bestemmingsplan dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen.
Voldoet het bouwplan echter niet aan het bestemmingsplan dan moet u voor de strijdigheid met het bestemmingsplan een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt bij de gemeente dus een omgevingsvergunning aan voor de activiteit planologisch (bestemmingsplan) strijdig gebruik. De activiteit bouwen blijft echter vergunningsvrij. U hoeft dus geen bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen in te dienen bij de gemeente. Uiteraard is het wel verstandig om deze te laten maken.

Hier is een overzicht van bouwwerken waarvoor activiteit bouwen geen omgevingsvergunning nodig is.

Vergunningvrij bouwen en bestemmingsplan
Hierbij heeft u geen omgevingsvergunning nodig. U mag direct zonder toestemming of melding met de bouwwerkzaamheden beginnen. Het bouwplan hoeft niet te worden getoetst aan het bestemmingsplan en kan daar dus mee in strijd zijn.

Hier zijn de bouwwerken opgesomd die omgevingsvergunning vrij zijn.
Een vergunningcheck kunt u hier doen.

Bouwregelgeving
Het Bouwbesluit bevat door de overheid opgestelde technische voorschriften waaraan een bouwwerk minimaal aan moet voldoen. De Gemeente toetst de tekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning aan deze voorschriften. Wij zorgen er met onze bouwkundige kennis uiteraard voor dat uw bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit.
Naast het bouwbesluit wordt uw aanvraag getoetst aan het Bestemmingsplan, de Gemeentelijke Bouwverordening, de Welstandsnota en indien van toepassing de Monumentenverordening.

Bouwmogelijkheden
Heeft u al een concreet plan of nog geen idee in welke richting u wilt gaan (ver)bouwen? Geen probleem. De liefde en aanleg voor architectonisch ontwerp is Kusters Bouw-advies eigen. Met een frisse blik onderzoeken we graag de verschillende mogelijkheden die vaak tot verrassende resultaten leiden.
U moet er wel rekening mee houden dat (ver)bouwen aan wettelijke grenzen is gebonden. Uw Gemeente kan u alles vertellen over de grenzen van het toelaatbare, toegespitst op uw situatie, waarbinnen bouwen of verbouwen mogelijk is.
Daarnaast kan de Gemeente u informeren over interessante subsidies.

Aanvraag omgevingsvergunning
Naast de benodigde tekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning dient u doorgaans ook de volgende zaken aan te leveren:

  1. Berekeningen
    Constructieberekeningen zijn meestal onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Wij leveren de benodigde tekeningen en berekeningen. Zo bent u verzekerd van een compleet verzorgde aanvraag.
  2. Daglicht- en ventilatieberekeningen zijn vereist wanneer er sprake is van een verblijfsruimte. Dit geldt ook voor verbouw. Deze berekeningen tonen aan dat er voldoende daglichttoetreding en luchtverversing door (spui)ventilatie aanwezig is. Daarnaast moet er bij nieuwbouw ook een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) berekening worden gemaakt. De EPC berekening geeft aan hoe energiezuinig bijvoorbeeld een bouwwerk is.
  3. Technische omschrijving en staat van afwerking
    Een omschrijving waarin de hoofdonderdelen worden benoemd waaruit het bouwwerk bestaat. De benoeming van de zichtbaar blijvende onderdelen, de materialen en de afwerking hiervan zijn voor een welstandscommissie belangrijk om tot een goed esthetisch oordeel te kunnen komen. Materialen en kleuren zijn immers mede bepalend voor het (straat)beeld.

Formulieren
Met de intreding van de Wabo is het mogelijk om de vergunningsaanvraag digitaal via omgevingsloket.nl in te dienen. De aanvraagformulieren kunnen hier digitaal worden ingevuld. En de stukken voor de aanvraag worden geüpload. Wij verzorgen de aanvraag graag voor u.

Prijs- en contractvorming
Prijs- en contractvorming is een belangrijk onderdeel binnen het bouwproces. U wilt als opdrachtgever het beste waar voor uw geld. Wij raden u aan om offertes aan te vragen bij verschillende aannemers. Wij kunnen u adviseren en begeleiden tijdens deze fase met o.a. het aanvragen en controleren van aanbiedingen.

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen betekent woningen en gebouwen ontwikkelen en beheren (gebruiken) met respect voor mens en milieu.
Ontwerpen met verantwoorde, duurzame materialen naast een energieneutraal, klimaatneutraal of energiezuinig ontwerp is erg belangrijk voor u en het milieu.
Een hoog comfortniveau behalen we door het creëren van een gezond binnenmilieu, door op de juiste manier te ontwerpen en zorg te dragen voor goede ventilatie, daglichttoetreding, verwarming, waterhuishouding en akoestiek.